Dobrodošli v objemu triglavskih pravljic!

Začetek prijav na usposabljanje za regionalne turistične vodnike

Bled, 26. september 2018

Cilj usposabljanja je na enem mestu strniti vsebine, ki jih sodobni, trajnostni turistični vodnik potrebuje pri svojem vsakodnevnem delu. Hkrati je cilj podati znanja, ki turističnemu vodniku omogočajo, da svoje delo opravlja kompetentno in odgovorno ter tako pozitivno vpliva na trajnostni razvoj destinacije, razvoj avtentičnih turističnih produktov in spodbudi posredne ter neposredne dejavnike, ki doprinesejo k večanju blaginje celotne lokalne skupnosti.

Kurikulum: 
KURIKULUM ZA USPOSABLJANJE TURISTIČNIH VODNIKOV SPLOŠNI DEL 2018/2019
 
1. NAMEN USPOSABLJANJA Ker je turistični vodnik eden najpomembnejših veznih členov med destinacijo, lokalnimi ponudniki in obiskovalci, je izrednega pomena, da svoje delo opravlja vestno, odgovorno in predvsem v korist razvoja turistične destinacije. Prav od turističnega vodnika je v večini primerov odvisno, kakšen vtis bo imel obiskovalec o destinaciji in katere lokalne produkte bo okusil in kupil. Zato morajo imeti sodobni turistični vodniki usposabljanje, ki jih bo pri njihovem delu usmerjalo, jim pomagalo oblikovati vsebine in jih hkrati zavezovalo k odgovornosti in vestnosti pri opravljanju njihovega dela. Dober turistični vodnik bo tako ponos destinacije in hkrati gonilna sila njenega razvoja.
Struktura usposabljanja sledi priporočilom EU in priporočilom WFTGA (član UNWTO in partner UNESCO) o obsegu in delitvi usposabljanja za turistične vodnike na praktični in teoretični del, ki potekata sočasno v razmerju 60% teoretičnega in 40% praktičnega znanja. 
2. CILJI USPOSABLJANJA
Cilj usposabljanja je na enem mestu strniti vsebine, ki jih sodobni, trajnostni turistični vodnik potrebuje pri svojem vsakodnevnem delu. Hkrati je cilj podati znanja, ki turističnemu vodniku omogočajo, da svoje delo opravlja kompetentno in odgovorno ter tako pozitivno vpliva na trajnostni razvoj destinacije, razvoj avtentičnih turističnih produktov in spodbudi posredne ter neposredne dejavnike, ki doprinesejo k večanju blaginje celotne lokalne skupnosti. 
3. STRUKTURA USPOSABLJANJA
Usposabljanje je sestavljeno iz prvega, SPLOŠNEGA DELA in iz drugega dela, ki obravnava LOKALNO SPECIFIČNA ZNANJA. V tem delu obravnavam samo vsebine, ki se nanašajo na splošni del usposabljanja, ki turističnim vodnikom ponudi znanja, ki so potrebna za kompetentno opravljanje
PREDLOG ZA KURIKULUM ZA USPOSABLJANJE TURISTIČNIH VODNIKOV - SPLOŠNI DEL
 
Cilje splošnega dela usposabljanja se dosega s teoretično obravnavo vsebin, ki jih potem udeleženci usposabljanja pod vodstvom mentorja prenesejo v prakso že v sklopu samega usposabljanja. S tem se izognemo zagati, da turistični vodniki poznajo teoretsko ozadje poklica, vendar zaradi takih ali drugačnih razlogov pridobljenega znanja ne prenesejo v prakso.
4. OBSEG USPOSABLJANJA
Splošni del usposabljanja obsega 36 ur in je razdeljen v 6 smiselnih sklopov po 6 ur. Usposabljanje se lahko izvaja v 6 zaporednih dneh, lahko pa se izvaja 6 zaporednih tednov po 1 dan na teden. Daljše časovno obdobje je priporočljivo z vidika zmožnosti absorbiranja znanja in dodatnega samostojnega učenja s strani udeležencev.
5. IZVAJALCI USPOSABLJANJA
Kurikulum za splošni del usposabljanja za turistične vodnike je oblikovala Maje Čampelj. Maja Čampelj je univerzitetna diplomirana komunikologinja ter certificirana uradna izobraževalka turističnih vodnikov z akreditacijo Univerze na Cipru in Svetovne organizacije zvez turističnih vodnikov WFTGA (World Federation of tourist guides assocciations), ki je članica UNWTO in partnerica UNESCO. Svetovna zveza priporoča, da splošni del usposabljanja izvajajo akreditirani izobraževalci, ki so hkrati turistični vodniki z izkušnjami pri vodenju. 
Usposabljanja turističnih vodnikov izvaja za destinacije ter podjetja, ki se zavedajo pomena kvalitetno izobraženih turističnih vodnikov ter predstavnikov, ki so pogosto edini stik obiskovalca z destinacijo. Sodeluje tako z domačimi kot tudi tujimi podjetji, destinacijami in izobraževalnimi institucijami, za katere pripravlja ter izvaja usposabljanja na temo tehnik vodenja, izboljšanja komunikacijske kompetence ter komunikacijskih veščin, trajnostnega razvoja destinacij, trajnostnega turističnega vodenja, svetovnih trendov v turizmu, kreativnega turizma…
Za avstralsko-ameriško podjetje Travel Massive vodi oddelek za razvoj odgovornega in trajnostnega turizma, kjer pomaga posameznikom in podjetjem ustvarjati trajnostne turistične proizvode ter dogodke. Vizijo razvoja trajnostnega turističnega vodenja je v sodelovanju z World travel market predstavila v Londonu na Responsible tourism day ter na ITB Berlin v skopu Berlin Travel Festivala. Akademsko se z vpeljavo principov trajnostnega turizma v turistično vodenje ukvarja na Univerzi Leeds Beckett v Angliji.  
Več si lahko preberete na spletni strani www.majacampelj.com 
PREDLOG ZA KURIKULUM ZA USPOSABLJANJE TURISTIČNIH VODNIKOV - SPLOŠNI DEL
 
MODUL VSEBINA ŠT. UR PRIDOBLJENE KOMPETENCE IZVAJALEC PREDMODUL ZA TUJCE Slovenija in slovenskost skozi najpomembnejše osebnosti, ikone in zgodbe  4 ✓ Razume in pozna najpomebnejše osebe in ikone  ✓ Prepozna in razume pomen osnovnih elementov slovenske kulturne dediščine ✓ Pozna, razume in razloži ozadje najpomembnejših slovenskih zgodb in legend  Maja Čampelj  26.9.2018 od 17.00 do 20.00 (v angleščini)  1. TURIZEM IN TURISTIČNO VODENJE
 A. Turizem kot gospodarska panoga in sodobni trendi 
 
B. Delo in vloga turističnega vodnika pri razvoju destinacije
 
 
C. Poslovanje  in marketing za turistične vodnike
 
D. Trajnost in trajnostni razvoj ter lokalno povezovanje za gospodarski razvoj, blaginjo ter zadovoljstvo gostov
16 ur
✓ Vodnik pozna osnove turistične industrije in glavne deležnike, da lahko kompetentno nastopa na trgu
 
✓ Pozna svojo vlogo pri razvoju destinacije in jo opravlja z odgovornostjo do ostalih deležnikov ter do lokalne skupnosti
 
✓ Vodnik pozna osnove poslovanja, kar mu omogoča samostojen nastop na trgu dela 
 
✓ Pozna osnove marketinga, kar mu omogoča iskanje novih partnerjev in uporabo sodobnih orodji za dosego poslovnih rezultatov
 
✓ Vodnik se zna povezati z lokalnimi ponudniki na destinaciji v dobrobit obeh udeleženih strani ter v dobro turista
 
✓ Zna gostu ponuditi avtentično izkušnjo
Maja Čampelj
 
4. in 5. 10.2018 med 15.30 in 20.30 (VSŠ BLED)
PREDLOG ZA KURIKULUM ZA USPOSABLJANJE TURISTIČNIH VODNIKOV - SPLOŠNI DEL
 
 Besedilo in vsebina sta avtorsko delo Maje Čampelj in ustvarjena pod znamko G-GUIDES. Posredovanje vsebine tretjim osebam brez vednosti avtorice ni dovoljeno. Za posredovanje, izvajanje ali reprodukcijo dokumenta v vseh oblikah morate pridobiti pisno soglasje avtorice besedila.
2. KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE IN KOMUNIKACISJKA KOMPETENCA ZA TURISTIČNE VODNIKE
 
A. Osnove komunikacijskih veščin in komunikacijska kompetenca z medkulturnimi razlikami
 
B. Retorika in interpretacija za turistične vodnike
 
C. Govorne tehnike (v muzeju, na avtobusu, na odprtem prostoru, avdioguides)
 
 
D. Obvladovanje skupine, krizno komuniciranje ter obravnavanje vprašanj in pritožb
 
12 ur
✓ Vodnik pozna osnove komuniciranja in izboljša svoje komunikacijske veščine
 
✓ Zaveda se pomena komunikacijske kompetence in zna primerno komunicirati v mednarodnem okolju
 
 
✓ Zaveda se in samostojno premaguje medkulturne razlike
 
✓ Pozna pomen in elemente interpretacije kar mu pomaga komunicirati želeno sporočilo
 
 
✓ Nauči se govornih tehnik, ki jih uporablja primerno in samostojno
 
✓ Zna pravilno in mirno odreagirati v kriznih situacijah
 
 
✓ Pozna osnove skupinske psihologije in managementa skupine
 
✓ Pritožbe, vprašanja in nezadovoljstva gostov razrešuje samostojno in v prid vseh vpletenih deležnikov
Maja Čampelj
 
11. in 12. 10. 2018 med 15.30 in 20.30 (VSŠ BLED)
PREDLOG ZA KURIKULUM ZA USPOSABLJANJE TURISTIČNIH VODNIKOV - SPLOŠNI DEL
 
 3. SPLOŠNA ZNANJA ZA OBLIKOVANJE VSEBINE
 
A. Razumevanje in vrednotenje pojma kulturna dediščina in turistična geografija 
 
B. Interpretacija dediščine/avtentičnost/ /zgodbe v turizmu C. Zgodovina – splošni pregled svetovne zgodovine in časovni trak z referenco na dogodke v lokalnem okolju
 
D. Umetnostna zgodovina – splošni pregled glavnih obdobji s časovnim trakom in osnovnimi značilnostmi  ter predstavniki določenega obdobja
 
E. temeljni pojmi in sestavine etnološke dediščine
 
F. Naravna dediščina
 
12 ur
✓ Pridobi osnove obravnavanih tem
 
✓ Zna povezovati pridobljene vsebine v smiselno celoto skupaj s prej pridobljenimi veščinami za poklic turističnega vodnika
 
✓ Dobro pozna časovni trak zgodovine in lahko kompetentno razpravlja o dogodkih
 
✓ Dogodke, spomenike in kulturno dediščino je sposoben pravilno umestiti v čas in prostor z referenco na obravnavano vsebino
 
✓ Prepozna elemente etnološke dediščine in jih strokovno vključuje v turizem (dediščina vsakdanjega gospodarskega prizadevanja, dediščina kulture stavbarstva, dediščina kulinarike, dediščina domačih mojstrov in obrtnikov, itd.
 
Dr. Boža Grafenauer 17.10.2018 med 15.30 in 20.30 (VSŠ BLED)
 
 Irena Lačen Benedičič 18.10.2018 med 15.30 in 18.00 (VSŠ BLED)
 
 
Janez Grašič 18.10.2018 med 18.00 in 20.30 (VSŠ BLED)
SKUPAJ  40 ur  
 PISNI IZPIT – splošni del Celoten sklop (10 vprašanj, esejski odgovori) 1 h  Dr. Boža Grafenauer, Maja Čampelj  pisni izpit -25.10.2018 ob 17.00 (VSŠ BLED),  popravni izpit -  15.11.2018  ob 17.00 (VSŠ BLED)
PREDLOG ZA KURIKULUM ZA USPOSABLJANJE TURISTIČNIH VODNIKOV - SPLOŠNI DEL
 
 Besedilo in vsebina sta avtorsko delo Maje Čampelj in ustvarjena pod znamko G-GUIDES. Posredovanje vsebine tretjim osebam brez vednosti avtorice ni dovoljeno. Za posredovanje, izvajanje ali reprodukcijo dokumenta v vseh oblikah morate pridobiti pisno soglasje avtorice besedila.
KURIKULUM ZA USPOSABLJANJE TURISTIČNIH VODNIKOV PRAKTIČNI DEL
 
MODUL VSEBINA ŠTEVILO UR
PRIDOBLJENE KOMPETENCE IZVAJALEC
Ogled destinacije Julijske Alpe
Voden avtobusni ogled  (Bled – Kranjska Gora – Posočje – Predil – Bled
 
Bled – Spodnja bohinjska dolina – Ukanc – Zgornja bohinjska dolina – Radovljica – vasi pod Stolom – Bled
 
Voden peš ogled Bleda, gradu in otoka
 
Kandidati bodo dobili prvi vtis, kako poteka delo turističnega vodnika, poleg tega pa bodo spoznali celotno območje, za katerega opravljajo vodniško licenco
Matjaž Podlipnik v sodelovanju z zavodi za Turizem (Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Bovec, Radovljica, Žirovnica, Jesenice), ki poskrbijo v dogovoru z Matjažem Podlipnikom za kompetentne lokalne vodnike
 
Bled – Bohinj – Žirovnica – Radovljica – Jesenice  13.10.2018
 
Jesenice – Kranjska Gora – Planica - Vršič (Predel) – Bovec – Kobarid - Tolmin  14.10.2018
 
 
PREDLOG ZA KURIKULUM ZA USPOSABLJANJE TURISTIČNIH VODNIKOV - SPLOŠNI DEL
 
Kandidati bodo pridobili poglobljena znanja o destinacijah in ponudbi, saj bodo poleg vodniške službe sodelovali tudi promotorji Julijskih Alp
Matjaž Podlipnik v sodelovanju z vsemi nosilci posameznih predavanj, ki poskrbijo za prostor predavanja v svoji destinaciji in kompetentnega predavatelja. Bled – 7. 3. 2019 med 15.30 in 20.30.  Kranjska Gora – 8. 3 .2019 med 15.30 in 20.30 Bohinj in TNP – 16. 3. 2018 med 9.00 in 17.00 Posočje  8. 3. 2018 med 15.30 in 20.30 Radovljica, Žirovnica, Jesenice – 15. 3. 2018 med 15.30 in 20.30 
Praktične vaje z mikrofonom (VSŠ BLED)
Vodenje z mkrofonom ob posnetem filmu (skupina 24 kandidatov razdeljena na 4 skupine po 6 oseb)
6 Kandidati se bodo izpopolnili v tehniki vodenja
Matjaž Podlipnik 21. in 22. 3. med 15.30 in 20.30 (VSŠ BLED) 28. in 29. 3. med 15.30 in 20.30 (VSŠ BLED)
Izpit v dveh dneh (2 x po 12 oseb)
 
Vodenje z mkrofonom na avtobusu
 
 Kandidati bodo glede na prikazano znanje pridobili licenco ali pa potrdilo o opravljenem tečaju.
Matjaž Podlipnik in izpitna komisija, ki jo sestavlja predsednik komisije (direktor VSŠ BLED, vodja projekta, predstavniki lokalnih turističnih organizacij, ki imajo vodniško licenco in izkušnje pri turističnem vodenju.  18. in 19. 4. 2018 med 9.00 in 17.00

« nazaj na seznam